Ngaahi Ongoongo Lalahi

Tuku ke mole si'ene mo'uí, kae fakahaofi ki'i… Posted on Monday 9th of January 2017 11:13:50 AM

Naʹe mālōlō ha matāpule taʹu 30 mei Teʹekiu ko haʹane melemo ‘i he matātahi Fotuá ‘i Kalaʹaú tupu mei haʹane feinga ke siʹi kaufakiʹi ki ‘uta… Read More

Mate melemo ki'i leka ta'u 9 fihia he 'āhanga… Posted on Monday 9th of January 2017 11:13:02 AM

Naʹe pekia ha kiʹi tamasiʹi taʹu 9 mei Tuʹanekivale, Vavaʹu ko e tupu eni mei haʹane melemo ‘i he ‘āhanga ‘oku ne fehokotaki ‘a Tuʹanekivale mo Hōlevá… Read More


Fakamaau'anga

'Asi kaiha'a fakakengi 'i Tongá ni Posted on Monday 9th of January 2017 11:11:36 AM

Kuo toloi mai ʻa e hopo tukuakiʻi ʻo ha kulupu toʻutupu kau ki ai mo ha ongo finemui naʻá nau hū taʻefakalao ki ha loto falekoloa Siaina ʻi ha ʻaho Sāpate ʻo haʻi… Read More

'Ikai fakakikihi e Taukapó ki he pepa tukuaki'i… Posted on Monday 9th of January 2017 11:10:54 AM

Kuo tau aʻumai ʻeni ki he kamata‘anga ʹo e taʹú ka ʻoku kamata foki ʻetau fakakaukau ki he ngāue mo e ako ʻi he taʻu ní. Ka ʻi he Fakamaauʻangá… Read More


Komiuniti

Teu'i 'e he ONOC kau faiako sipotí ke teu'i… Posted on Monday 28th of November 2016 11:52:24 AM

Ko e taumuʹa eni ‘a e polokalama ako uike ua naʹe fakahoko ‘o tataki ‘e ha ongo mataotao fakafaiako ko Varanisese Logavatu pea mo Lemeki Savua mei he sino pule… Read More

Ako ke ta'ofi fakamamahí kakai fefiné Posted on Monday 28th of November 2016 11:50:03 AM

Naʹe fakahoko ha ako ʹaho 3 ʹi he Televisone Tonga ʹo fekauʹaki mo hono fakaloloto ʹa e ʹilo ʹa e kau faiongoongo ʹi Tonga fekauʹaki mo hono fakasiʹisiʹi pea ʹoua ʹe… Read More


Ke hoko mai ho Pule'anga

Fakatauange te tau talaki 'uhinga totonu e Kilisimasi… Posted on Monday 9th of January 2017 11:05:28 AM

Kuo tafia ‘a e kuonga taʻe tui mo fai angahala ‘oku tau kau ki aí, ‘i he ngaahi ‘uhinga fakakakano mo fakamamani ‘o e Kilisimasí.  Ka ‘oku tau fakatauange… Read More

'Ikai tali 'a e paloti fakapulipuli Posted on Monday 28th of November 2016 11:41:28 AM

Na’e fakahu atu ki he Komiti Kakato ‘a e ngaahi fokotu’utu’u fo’ou ‘a e Komiti Lao ‘a e Fale Alea ki he Ngaahi Tu’utu’uni Ngaue ‘a e Fale Alea.… Read More


Politikale

Totonu ke fakatotolo'i 'a Lord Sevele Posted on Monday 9th of January 2017 11:06:39 AM

Naʹe hoko ʹa Lord Sevele koe poupou mālohi kia ʹAkilisi pea naʹa ná vakavakaua he taimi naʹa na kei tui tatau ai. ʹI he hoko ʹa Sevele ʹo Palēmia naʹe ʹiai ʹa e… Read More

'Ikai fie tuku kitu'a Komisiona Polisi fakamatala… Posted on Monday 28th of November 2016 11:59:08 AM

Naʹe fakahā ʹe he Minisitā Polisī , Hon. Pōhiva Tuʹiʹonetoa ki he Keleʹá fekauʹaki mo e paʹanga ko ia naʹe vaheʹi ʹe he puleʹanga ke fai ʹaki ʹa hono fakatotoloʹi… Read More


Poupou Fakalaumalie

Ko e hā ho ui? Posted on Monday 28th of November 2016 11:34:40 AM

‘Oku fakakoloa maʻu pē ‘i he taimi ‘oku tau lau ai ‘a e vekeveke fiefia ke tali “KO AU” ‘a e kaungāue fakamisinale muli ke nau ‘omai… Read More

Kainga, ko e natula ‘etau moʻuí ‘oku hangē… Posted on Monday 14th of November 2016 10:14:22 AM

Naʻe ‘i ai ha tangata naʻe teu ‘ene ‘alu ki ha katōanga.  Peá ne fakaʻamu ke kumi hano suti mākehe mo fakaʻofoʻofa ke ne tui ke hā masani ki he… Read More